Yleiset sopimusehdot kursseihin

Soveltamisala

Nämä sopimusehdot soveltuvat T&S Solutions Oy:n (aputoiminimi Ajo-Opisto Fixu)  (jäljempänä “Autokoulu”)  ja sen asiakkaana olevan oppilaan (jäljempänä ”Oppilas”) väliseen sopimussuhteeseen, joka koskee ajo-opetuspalveluiden ja siihen liitännäisten palveluiden myyntiä, ostoa, tilausta ja toimitusta. Ehdot soveltuvat T&S Solutions Oy:n verkkosivuilla, toimipisteillä, tai muissa kanavissa tehtyihin palvelutilauksiin, joissa Oppilas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja. Nämä ehdot soveltuvat myös Oppilaan huoltajan, tai muun koulutuksen maksajan ja T&S Solutions Oy:n väliseen sopimussuhteeseen, joka syntyy, kun mainittu henkilö on kurssi-ilmoittautumisen tai tilauksen yhteydessä sitoutettu maksamaan T&S Solutions Oy:lle siltä tilatut palvelut tilaushetkellä ilmoitetuin hinnoin, sekä muut näiden ehtojen mukaiset suoritukset. Tilattu palvelu tarjotaan kuitenkin ainoastaan Oppilaalle, joka palvelun tilausvaiheessa on ilmoitettu.

 

Nämä ehdot eivät ole voimassa siltä osin, kun ne rajoittavat Oppilaan pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, tai T&S Solutions Oy:n pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia. 

 

Ilmoittautumalla T&S Solutions Oy:n kurssille verkkosivuilla, toimipisteellä, tai muita kanavia käyttäen oppilas hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden, nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan ehtoja kokonaisuudessaan. Oppilas hyväksyy samalla henkilötietojensa ja evästeiden käytön T&S Solutions Oy:n tietosuoja- ja evästekäytäntöjen mukaisesti. Mikäli Oppilaan huoltajan tai mahdollisen muun maksajan tietoja annetaan ilmoittautumisen yhteydessä, käsittelee T&S Solutions Oy myös mainitun maksajan henkilötietoja ja mahdollisesti myös evästeitä mainittujen tietosuoja- ja evästekäytäntöjen mukaisesti. Oppilaan velvollisuutena on informoida huoltajaansa tai muuta mahdollista maksajaa edellä todetusta maksuvelvollisuudesta, näiden ehtojen hyväksymistä koskevasta seikasta sekä näistä ehdoista ennen palvelutilauksen tekemistä. Alaikäinen oppilas ei saa tehdä tilausta ennen kuin tämän huoltaja, tai mahdollinen muu palvelun maksaja ovat osaltaan hyväksyneet palvelun tilauksen, nämä ehdot, sekä tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.

 

T&S Solutions Oy:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja milloin tahansa. Tilauksiin sovelletaan niitä ehtoja, jotka ovat voimassa tilaushetkellä.

 

Palveluntarjoaja ja asiakaspalvelu

Oppilaan sopimuskumppanina ja palveluntarjoajana toimii T&S Solutions Oy, joka on Patentti ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröity suomalainen osakeyhtiö. Yrityksen tiedot ovat: 

- Y-tunnus 2717803-6

- arvonlisäverotunniste FI27178036 

- osoite Mannenkatu 6a, 90130 Oulu, 

- puhelin 0406411555, 

- sähköposti info@ajo-opistofixu.fi.

 

Autokoulun asiakaspalvelu toimii yllä mainitussa puhelinnumerossa ja sähköpostiosoitteessa. Mikäli sinulla on autokouluun liittyvää kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Kurssien sisällöt, kurssiohjeet sekä ajantasaiset hintatiedot löytyvät verkkosivuilta osoitteesta www.ajo-opistofixu.fi.

 

Autokoulun valvova viranomainen

Autokoululla on ajokorttilain mukainen autokoululupa ryhmässä 1. Autokoulun valvova viranomainen on liikenne- ja viestintävirasto Traficom (postiosoite PL 00059 TRAFICOM, käyntiosoite Kumpulantie 9, 00520 Helsinki, puhelinnumero 029 534 5000).

 

Oppilas

Autokoulun verkkosivuilla palvelutilauksen voivat tehdä 18 vuotta täyttäneet täysivaltaiset henkilöt sekä sellaiset alle 18-vuotiaat henkilöt, joilla on asiointiin ja ostoksen/palvelutilauksen tekemiseen huoltajansa suostumus.  Edellytyksenä edelliseen on lisäksi se, että huoltaja on tutustunut näihin ehtoihin, tilattavaan palveluun, sen hintaan sekä maksuehtoihin.

 

Oppilaalla tai alaikäisen oppilaan tapauksessa tämän huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Vastaavasti, mikäli maksajaksi on ilmoitettu muu kuin Oppilas tai tämän huoltaja, tulee asiointiin ja palvelutilaukseen olla tämän maksajan nimenomainen suostumus sekä maksajan tulee olla tutustunut näihin ehtoihin, tilattavaan palveluun, sekä sen hintaan ja maksuehtoihin. Maksajaksi ilmoitetun henkilön tulee olla 18-vuotta täyttänyt. Ilmoittautumalla kurssille Oppilas vahvistaa hankkineensa edellä mainitut suostumukset.

 

Palvelutilaus

Oppilaan tulee antaa itsestään (alaikäisen Oppilaan ollessa kyseessä huoltajastaan tai mahdollisesta muusta maksajasta) oikeat tiedot palvelutilauksen yhteydessä. Kurssi-ilmoittautumista varten Autokoulun verkkosivuilla Oppilaan tulee ilmoittaa nimensä, henkilötunnuksensa, katuosoitteensa, postinumeronsa, postitoimipaikkansa, asuinkuntansa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, syntymämaansa, äidinkielensä, sekä muut tilaukseen liittyvät tiedot. 

 

Mikäli maksaja on eri kuin Oppilas (esim. huoltaja), tulee Oppilaan ilmoittaa palvelutilauksen yhteydessä myös maksajan nimi, henkilötunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muut tilaukseen vaaditut tiedot. 

 

Huomionarvoista on se, että kampanjahintaiselle kurssille voi ilmoittautua ainoastaan 1krt / henkilötunnus ja se että alennuksia/tarjouksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin/tarjouksiin.

 

Tietojen täyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, että tällä on oikeus tehdä tilaus maksajaksi ilmoitettua henkilöä sitovasti. Oppilas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta (ml. tieto huoltajan suostumuksesta) ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Autokoululle. Tehtyään tilauksen, oppilas saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin. Vahvistusviesti sisältää käyttäjätunnukset sähköiseen oppimisympäristöön. Palvelutilaukseen sisältyy velvollisuus maksaa tilattu palvelu tilauksen yhteydessä verkkosivuilla ilmoitettujen hintojen mukaisesti.

 

Alaikäisen Oppilaan tilaukseen liittyvä huoltajan suostumus kattaa myös suostumuksen siihen, että Oppilas ja Autokoulu voivat sopia lisäopetuksesta ja muista alkuperäiseen tilaukseen sisältymättömistä lisäpalveluista, joista Autokoululla on oikeus veloittaa Oppilasta (tai ilmoitettua kurssin maksajaa) voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

Hinnat, palvelun sisältö sekä lisäpalvelut

Tilatun palvelun tai palvelupaketin sisällöt ja hinnat on ilmoitettu Autokoulun verkkosivuilla. Oppilaan tilauksen kohdalla sovelletaan aina voimassa olevaa hinnastoa, jonka kurssille Oppilas ilmoittautuu. Palveluiden hinnat eivät sisällä viranomaismaksuja Ajovarmalle, lisäajotunteja, peruutusmaksuja, ajoneuvon käyttöä uusintakokeessa, tai muita erillisiä palveluita. Lisäajotuntien ja muiden erillispalveluiden maksut, kuten myös Autokoulun ajoneuvon käyttö uusintakokeessa hinnoitellaan Autokoulun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jo alennettuihin kurssihintoihin ei voi yhdistää muita alennuksia tai tarjouksia. Autokoululla ei ole oikeutta muuttaa tilatun palvelupaketin hintaa tilauksen jälkeen. Autokoululla on kuitenkin oikeus lisätä hintoihin verojen ja muiden vastaavien julkisten maksujen määrissä tapahtuvien mahdollisten muutosten vaikutus välittömästä muutosten tultua voimaan.

 

Autokoululla on myös oikeus muuttaa hinnastoaan, jolloin myös tilattuun palvelupakettiin kuulumattoman lisätuotteen (esim. lisäajotunnin) hinta määräytyy tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta erikseen sovita. Oppilaan tulee itse tarkistaa voimassa oleva hinta lisäpalveluita tilattaessa. Jos lisäpalveluista sopiva Oppilas on alle 18-vuotias, vahvistaa tämä lisäpalvelua tilattaessa hankkineensa lisäopetuksesta tai lisäpalveluista sopimiseen ja niistä maksamiseen huoltajansa suostumuksen. Jos Oppilas on alle 18-vuotias ja palvelutilauksen yhteydessä maksajaksi on ilmoitettu muu kuin Oppilas, sitoutuu maksajaksi ilmoitettu henkilö maksamaan Oppilaan tilaamat mahdolliset lisäpalvelusuoritukset.

 

Autokoulu on velvollinen antamaan todistuksen opetuksesta, kun oppilas on suorittanut opetusta vastaavan maksun kokonaan ja suorittanut kurssiin kuuluvan opetuksen. Autokoulu ei vastaa siitä riippumattomien viranomais- ja muiden maksujen mahdollisista korotuksista.

Oppilas ja tilaushetkellä maksajaksi ilmoitettu henkilö vastaavat yhteisvastuullisesti kaikista sopimussuhteeseen perustuvista maksuvelvollisuuksista Autokoululle. Mikäli Oppilas on alaikäinen, vastaa tämän tilauksessa yksilöity maksaja yhteisvastuullisesti Oppilaan kanssa kaikista sopimussuhteeseen perustuvista maksuvelvollisuuksista Autokoululle.

 

Oppilaalta vaadittavat muut palveluun liittyvät toimenpiteet

Sähköisen oppimisympäristön palveluntuottajana toimii Drima Oy. Pääsy sähköiseen oppimisympäristöön edellyttää Oppilaalta sitä, että hän on hyväksynyt ilmoittautumisen (palvelutilauksen) yhteydessä Drima Oy:n palveluiden käyttöehdot. Oppilaalla on oltava voimassa oleva ajokorttilupa ennen kuin Oppilas voi suorittaa teoriakokeen. Lisätietoa ajokorttiluvasta ja luvan hankkimisesta Ajokortti-infon sivuilta osoitteesta https://ajokortti-info.fi/fi/ajokortin-hankkiminen/ajokorttilupa.

 

Autokoulun vastuunrajoitus

Autokoulu ei ole vastuussa eikä anna takeita siitä, että suoritetun kurssin jälkeen Oppilas läpäisee kurssiin sisältyvät teoria- ja/tai ajokokeet, tai muut kokeet tai testit.

Sähköisen oppimisympäristön – Driman, tuottaa Drima Oy. Mainittu palvelu sisältöineen tarjotaan Oppilaalle ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin se on saatavilla”. Autokoulu ei takaa, että em. palvelu toimii ja on käytettävissä keskeytyksettä, häiriöttömästi, tai virheettömästi. Oppilas käyttää edellä mainittua palvelua omalla vastuullaan, eikä Autokoulu vastaa mainitun palvelun tai sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista, muista vioista, eikä mistään kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita Oppilaalle mahdollisesti aiheutuu mainitun palvelun tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä.

 

Driman palvelut voivat sisältää linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin. Autokoulu ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien verkkosivujen tai palveluiden sisällöstä tai palveluista. Mikäli Oppilas katsoo, että Autokoulu on rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan, tulee Oppilaan reklamoida asiasta Autokoululle viipymättä rikkomuksen havaittuaan, ja antaa Autokoululle tilaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla korjata virhe. Oppilas menettää oikeuden vedota sopimusrikkomukseen, mikäli siihen ei ole vedottu kohtuullisessa ajassa, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ongelma on havaittu tai se olisi pitänyt havaita Oppilaan taholta. Autokoulu ei ole vastuussa Oppilaan virheen tai viivästyksen aiheuttamasta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta.

 

Maksutavat ja maksuehdot; maksuviivästysten seuraamukset

Palvelutilaukseen Autokoululta liittyy maksuvelvollisuus. Oppilas, ja/tai alaikäisen Oppilaan ollessa kyseessä, tämän tilauksessa yksilöity huoltaja tai muu maksajaksi ilmoitettu henkilö/yritys, sitoutuu maksamaan Autokoululle tai sille, jolle Autokoulu on siirtänyt oikeutensa saatavan, tilatun palvelun ilmoitetun hinnan. Mikäli Oppilas, tai muu ilmoitettu maksaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa Autokoululle, on Autokoululla oikeus lopettaa palveluiden tarjoaminen Oppilaalle, kunnes laiminlyönti on korjattu. Lisäksi, mikäli Oppilaan valittu maksutapa on Fixu Lasku, tulee kaikkien maksujen Autokoululle olla täysimääräisesti suoritettuna, ennen oppilaan pääsyä ajokokeeseen. Autokoululla on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja saatavien perinnästä annetun lain mukainen muistutusmaksu, sekä korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli Autokoulu joutuu perimään saataviaan, on Oppilaalla (tai muulla ilmoitetulla maksajalla) lisäksi velvollisuus korvata Autokoululle perinnästä aiheutuneet perintäkulut. Autokoululla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Kolmansien osapuolten maksupalveluihin liittyy omat viivästys- ja perintäehtonsa, joita noudatetaan, mikäli kolmannen osapuolen maksupalvelu valitaan maksutavaksi. Palvelun voi, edellytysten täyttyessä maksaa seuraavilla maksutavoilla:

 

Fixu Lasku

Ilmoittautumisen yhteydessä Oppilas voi valita maksutavaksi Fixu Laskun yhdessä tai useammassa kuukausierässä. Fixu Laskulla maksettaessa kaikkien laskuerien tulee olla täysimääräisesti suoritettuina ennen oppilaan pääsyä käsittely- ja/tai ajokokeeseen. Laskut kurssista toimitetaan Oppilaan/mahdollisen muun maksajan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä. Laskut löytyvät myös Drima-järjestelmästä Oppilaan tunnuksilla. Mikäli Oppilas/muu mahdollinen maksaja haluaa paperilaskun, tulee siitä ilmoittaa erikseen palvelutilauksen yhteydessä. Paperilaskulla laskulle lisätään 5€ suuruinen laskutuslisä.

 

Resurs Bank

Oppilas voi ilmoittautumisen yhteydessä valita maksutavakseen Resurs Bankin autokoulurahoituksen. Mikäli palvelutilauksen maksutavaksi valitaan Resurs Bank, Oppilas suorittaa opinnot loppuun  ennen, kuin palvelua aletaan laskuttamaan.  Mikäli Resurs Bank on valittu maksutavaksi, Oppilas/muu mahdollinen maksaja hakee luottotiliä sähköisellä hakemuksella tai lähetämällä maksuttoman tekstiviestin AJOKORTTI numeroon 18311 (https://www.ajo-opistofixu.fi/maksutavat/) ennen oppituntien aloittamista. Autokoulu ilmoittaa Resurs Bankille, kun kurssi on suoritettu, ja laskun saannin jälkeen Oppilas/muu mahdollinen maksaja päättää missä tahdissa maksaa ostoksensa.

 

Peruuttamisoikeus, kurssin keskeyttäminen ja sen rajoitukset

Sopimuksen tekemisellä tarkoitetaan hetkeä, jolloin Autokoulu on toimittanut Oppilaalle tilausvahvistuksen. Ilmoittautumisen jälkeen Oppilas vastaanottaa sähköpostilla käyttäjätunnukset oppimisympäristöön, eli Drimaan. Oppimisympäristössä on kyse digitaalisesti toimitettavasta palvelusisällöstä, jonka tuottaminen aloitetaan Oppilaalle tämän kirjautuessa Drimaan. Oppilaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus ja tekemänsä tilaus syytä ilmoittamatta ilman kustannuksia 14 päivää sopimuksen tekemisestä kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

 

  • Mikäli Oppilas kirjautuu Drimaan ennen kuin 14 päivää on kulunut Sopimuksen tekemisestä, menettää Oppilas oikeutensa peruuttaa sopimuksen ja tekemänsä tilauksen ilman kustannuksia. Kirjautuminen Drimaan ennen kuin mainittu 14 päivän aika on kulunut umpeen, katsotaan Oppilaan nimenomaiseksi suostumukseksi siihen, että Autokoulu voi aloittaa sopimuksen täyttämisen ja tilaukseen liittyvän digitaalisen palvelusisällön toimittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä.

 

  • Mikäli Oppilas varaa itselleen opetustunteja ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, katsotaan tämä Oppilaan nimenomaiseksi pyynnöksi aloittaa opetuspalveluiden suorittaminen ennen peruuttamisajan päättymistä. Myös tässä tilanteessa Oppilas menettää oikeutensa peruuttaa sopimuksen ja tilauksen ilman kustannuksia.

 

Oppilas voi perua sopimuksen ja tilauksen Drimaan kirjautumisesta tai opetuksen varaamisesta huolimatta, mutta peruuttamistilanteessa Autokoululla on oikeus periä ja Oppilaalla (tai muulla ilmoitetulla maksajalla) on velvollisuus maksaa peruutusmaksu (99 euroa) sekä Autokoulun hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta. Peruuttamisoikeus päättyy, kun 14 päivää on kulunut sopimuksen tekemisestä. Peruutusmaksun suuruus ei kuitenkaan ylitä valitun kurssin kokonaishintaa, mikäli hinta on alle 99 euroa, eikä peruutusmaksu ja jo annetusta opetuksesta peritty veloitus yhteensä voi ylittää valitun kurssin kokonaishintaa. Peruuttaminen kohdistuu aina koko tilaukseen, kattaen sekä digitaalisen palvelusisällön että ajo-opetuksen.

 

Sopimuksen kesto

Autokoulun ja Oppilaan välinen sopimussuhde alkaa Autokoulun toimitettua Oppilaalle sähköpostitse vahvistus ilmoittautumisesta sekä tunnukset oppilasjärjestelmään. Sopimus on voimassa 18 kuukautta Autokoulun toimittamasta ilmoittautumisesta tai kun Oppilas on suorittanut tilaamansa kurssin Autokoulussa, sen mukaan kumpi edellä sanotuista tapahtuu aikaisemmin.

 

Sopimuksen voimassaolon päättyminen ei vapauta maksuvelvollisuudesta, jonka peruste oli syntynyt ennen Sopimuksen voimassaolon päättymistä. Digitaalisen palvelusisällön tuottaminen Oppilaalle päättyy samaan aikaan itse kurssin kanssa, viimeistään kuitenkin 18 kuukautta ilmoittautumisesta. Mikäli Oppilaan Autokoulussa suorittama kurssi on kesken sopimussuhteen päättyessä em. 18 kuukauden ajan kuluttua umpeen, Autokoulun velvollisuus palauttaa sopimussuhteen perusteella Autokoululle jo maksettuja maksuja päättyy.

 

Oppilas voi sopimussuhteen ollessa voimassa keskeyttää kurssin edellä milloin tahansa, mutta kurssin keskeytyessä on Autokoululla oikeus periä ja Oppilaalla (tai ilmoitetulla maksajalla) velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kurssin peruutusmaksu 99 € sekä hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta. Oppilaan tulee yksiselitteisesti ilmoittaa Autokoululle, mikäli hän keskeyttää ja peruuttaa kurssin. Kurssin keskeytyessä päättyy myös Oppilaan oikeus käyttää digitaalista palvelusisältöä. Mikäli tilatun kurssin hinta on pienempi kuin 99 euroa, on peruutusmaksun määrä kuitenkin korkeintaan tilatun kurssin hinta. Peruutusmaksu ja jo annetusta opetuksesta peritty veloitus eivät yhteensä voi ylittää valitun kurssin kokonaishintaa.

 

Sopimuksen siirto

Autokoululla on oikeus siirtää sopimus ja sen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle liiketoimintakaupan tai -siirron, liikkeenluovutuksen, tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä. Oppilaalla ei ole oikeutta ilman Autokoulun erillistä suostumusta siirtää sopimusta, tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan.

 

Ylivoimainen este

Autokoulu ei ole vastuussa viivästyksistä, laiminlyönneistä, tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin Autokoulu ei kohtuudella pysty vaikuttamaan, ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tällaisia esteitä ovat esim. työtaistelut, epidemiat, sotatoimet, luonnonolosuhteet, liikkumisrajoitukset, liikenteen keskeytykset sekä tekniset ongelmat. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, Autokoulu ilmoittaa siitä Oppilaalle.

 

Osapuolten keskeiset sopimusvelvollisuudet ja Oppilaan vastuu aiheuttamistaan vahingoista

Autokoulun velvollisuutena on toimittaa Oppilaan tilaamat palvelut näiden Ehtojen määräykset huomioiden ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Oppilaan tulee noudattaa huolellisesti Autokoulun ja sen henkilöstön tälle antamia ohjeita, mukaan lukien simulaattoriajoihin liittyvät ohjeet. Mikäli Oppilas laiminlyö ohjeiden noudattamisen tai mikäli tämä muuten tarkoituksellisesti, tai huolimattomuuttaan aiheuttaa Autokoululle tai sen omaisuudelle vahinkoa, on tämä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Oppilaan velvollisuus huolellisuuteen korostuu niissä ajotilanteissa, joissa opettaja ei ole Oppilaan kyydissä, kuten moottoripyörällä tai mopolla ajettaessa, jolloin Oppilas on vastuullinen kuljettaja. Minkäänlaisten päihteiden vaikutuksen alaisena opetukseen osallistuminen ei ole sallittua. Mikäli Oppilas on huonovointinen, väsynyt, tai muuten kokee, että on olemassa jokin muu ajosuoritukseen negatiivisesti vaikuttava seikka, tulee tästä ilmoittaa välittömästi opettajalle. Autokoululla on oikeus keskeyttää ajotunnin opetus, mikäli opettaja katsoo, että Oppilas ei ole riittävässä ajokunnossa. Tällaisessa tilanteessa keskeytettyä opetusta ei hyvitetä Oppilaalle, jolloin tilanne voi johtaa Oppilaan tarpeeseen ostaa lisäopetusta erillisenä ajankohtana, jotta pakolliset opetusmäärät täyttyvät.

 

Oppilas tiedostaa, että opetuksessa käytetyn ajoneuvon vahingoittuessa Oppilaan huolimattomuudesta tai tarkoituksellisuudesta (esim. ohjeiden noudattamatta jättäminen) johtuvista syistä aiheutuu Autokoululle vahinkoa ainakin vakuutuksen omavastuuta vastaava määrä, mutta Autokoulun vahinko ei rajoitu omavastuuosuuteen. Tilanteissa Autokoululle saattaa aiheutua vahinkoa esimerkiksi seisontapäivistä, ylimääräisestä työstä, sekä peruutetuista ajotunneista. Oppilas vastaa siten kaikista tarkoituksellisesti, tai huolimattomuuttaan Autokoululle aiheuttamistaan vahingoista. Vakuutuksen omavastuut ovat kaikkiin ajoneuvoihin 400€. Autokoulu pyrkii kohtuuden mukaan rajoittamaan sille aiheutuneita vahinkoja em. tilanteissa.

 

Ajotuntien peruuttaminen

Oppilaalla on oikeus peruuttaa sovitut ajotunnit ajotuntia edeltävänä arkipäivänä (ma-pe) klo 14:00 mennessä. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, tai Oppilas ei saavu sovitulle ajotunnille ja/tai kokeeseen, on Autokoululla oikeus periä käyttämättömistä ajotunneista ja/tai ajoneuvon käytöstä/vuokrasta hinnaston mukainen maksu. Peruutuksista tulee ilmoittaa Autokoulun asiakaspalveluun todistettavalla tavalla (sähköpostitse, soittamalla, tai tekstiviestitse) niin pian etukäteen kuin tämä on kohtuudella mahdollista. Ajo-opetukseen ei tule osallistua sairaana. Mikäli oppilas sairastuu, tulee tästä ilmoittaa autokoululle heti. Äkillisissä sairaustapauksista johtuvista myöhäisistä peruutuksista ei peritä hinnaston mukaisia maksuja, mikäli oppilas toimittaa Autokoulullle lääkärintodistuksen, jolla Oppilas todistaa olleensa sairaana kyseisenä päivänä, jolloin myöhäinen peruutus on tehty. 

 

Autokoululla on oikeus vaihtaa ajotunneille merkitty opettaja. Autokoululla on myös oikeus peruuttaa sovitut ajotunnit esimerkiksi sairastapausten ja muiden pakottavien syiden vuoksi ilmoittamalla tästä Oppilaalle. Peruutuksista pyritään ilmoittamaan Oppilaalle mahdollisuuksien mukaan niin pian kuin mahdollista. Autokoulun peruuttaman ajo-opetuksen sijaan Oppilas saa uuden korvaavan ajo-opetuksen. Tuntien peruuntuessa Autokoululla ei ole velvollisuutta poistaa maksuja tai palauttaa Oppilaalle tämän jo suorittamia maksusuorituksia. Opettajien sairastapauksissa, mikäli mahdollista, Autokoulu pyrkii vaihtamaan kyseiselle ajotunnille merkityn opettajan. Autokoulu ilmoittaa Oppilaalle peruutuksista sähköpostilla, tekstiviestitse, tai soittamalla.

 

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Ehtoihin ja sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.