AJO-OPISTO FIXU

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

T&S Solutions Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.5.2018. Viimeisin muutos 6.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä
T&S Solutions Oy
Y-tunnus: 2717803-6
Mannenkatu 6A 90130 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Teemu Särkelä, teemu.sarkela@hotmail.fi

3. Rekisterin nimi
Ajo-Opisto Fixun asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

henkilön suostumus
sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
lakisääteiset velvoitteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen
Markkinoinnin ja myynnin parantamiseen sekä kohdentamiseen
Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
Asiakkuuden ylläpitämiseen
Pakollisiin viranomaisilmoituksiin
Väärinkäytösten estämiseen

5. Rekisterin tietosisältö
Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

Käyttäjän itsensä antamat tiedot
Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Henkilötunnus
Yritysasiakkaiden tiedot, kuten y-tunnus ja yhteystiedot
Laskutustiedot
Palvelujen käytöstä analytiikan avulla kerätyt tiedot
verkkoyhteyden IP-osoite
Ilmoittautumis ja/tai tilaushistoria, mm. kurssit ja niiden hintatiedot
Ilmoittautumistiedot, kuten aloituspäivä, ajotuntien aloituspiste, nykyinen ajokorttiluokka
Maksutapa ja mahdollinen maksuaikataulu
Verkkosivuston selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot
Tietojen päälähde on asiakas itse. Lisäksi voimme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esim. luottopäätöksen myöntäjältä.
Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten ajokorttilupaprosessia, kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kansa.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Ajokortin suorittamiseen liittyvää dokumentaatiota säilytetään Trafin ohjeiden mukaisesti viisi vuotta.
Kirjanpitolaki määrittelee pidempiä säilytysaikoja kirjanpitoaineistoille.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Asiakastietoja saadaan myös kolmannelta osapuolelta, kun verkkosivujen käyttäjä hakee oma-aloitteisesti luottotietopäätöksen. Luottotietopäätöksen tietoja säilytetään vain 14 päivän ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan; kuitenkin niin, että luottopäätöksen tieto (kyllä/ei) säilyy asiakastiedoissa, jos käyttäjä ilmoittautuu kurssille.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Voimme luovuttaa rekisterin henkilötietoja seuraavasti:

Ajokorttilain perusteella, luovutamme vaadituilta osin henkilötietoja viranomaisille ja viranomaispalveluja tuottaville yhtiöille: mm. Traficom ja Ajovarma Oy:lle.
Mikäli T&S Solutions Oy:n omistajarakenne muuttuu, rekisterin henkilötietoja voidaan luovuttaa uusille omistajille.
Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, maksamattomien laskujen ja velkojen perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi tai oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Henkilötietoja voidaan säilyttää asiakaspalvelun, viranomaisvelvoitteiden ja markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi kolmannen osapuolen pilvipalveluissa, joihin ei kuitenkaan ole pääsyä kuin T&S Solutions Oy:n henkilökunnalla. Osa pilvipalveluiden käytössä olevista palvelimista voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia siihen oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostilla tai kirjeitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeistä

T&S Solutions Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat käyttäjän laitteen selaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään mm. asiakkaan kirjautumisen ylläpitämiseen. Asetetut evästeet säilyvät käyttötarpeesta riippuen selaimessa muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Käyttämällä sivustoa, hyväksyt sivustolla käytettävät evästeet – myös kolmannen osapuolen evästeet.

Kolmannen osapuolen evästeet ovat peräisin muilta organisaatioilta, joiden palveluita verkkosivusto käyttää (esim. Google, Facebook, Instagram).